Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 23 mei 2017

Betere afspraken over Sloterpark

Met drie toezeggingen van het Dagelijks Bestuur heeft de D66-fractie in stadsdeel Nieuw-West enkele verbeteringen afgedwongen voor het Sloterpark en de directe omgeving ervan. Zo gaat het stadsdeel in gesprek met de beheerder van het Manege-eiland over ruimtelijke maatregelen die het paardenwelzijn ten goede komen.

De bestuurscommissie van Nieuw-West besprak op 17 mei het vernieuwde bestemmingsplan voor het Sloterpark en omgeving. Daarin worden onder meer strenge eisen gesteld aan het percentage bebouwde grond op het Manege-eiland, ook al is deze locatie minder bebouwd (7%) dan het gehele parkgebied (14%).

“Nieuwe eisen over paardenwelzijn mogen geen bedreiging vormen voor het voortbestaan van het Manage-eiland”, zegt D66-fractievoorzitter Willem van Ham. “Door strenge regels over bebouwing is dat nu wel het geval. Wij willen een maximale bebouwing van 14% toestaan onder voorwaarde dat de huidige groene rand van het eiland intact blijft, er maatregelen worden getroffen voor extra parkeerdruk en er geen negatief advies komt van de TAC of Waternet.”

Om vertraging van het bestemmingsplan te voorkomen wilde portefeuillehouder Bobeldijk geen verdere aanpassingen doen in het bestemmingsplan over bebouwing op het Manage-eiland. Wel deed hij de toezegging om in gesprek te gaan met de uitbater van de manage en afspraken te maken over verbouwing van de stallen ten behoeve van paardenwelzijn.

Balans in festivals
De andere twee toezeggingen hebben betrekking op evenementen in het Sloterpark. D66 is hier voorstander van, maar niet onbeperkt. In de praktijk gaat het om het filmfestival, de triatlon en twee dance-festivals. “D66 zoekt de juiste balans en dit bestemmingsplan voorziet hierin”, zegt Van Ham. “Jammer is wel dat we nog wachten op een evaluatie van de optimale rusttijd tussen de twee eendaagse dance-events en de aanmerking als evenemententerrein voor een deel van het Sloterpark waar nota bene al evenementengras is ingezaaid. Beide zaken hebben steun van de bestuurscommissie, getuige twee D66-moties die eind vorig jaar zijn aangenomen.”

Op verzoek van D66 heeft het Dagelijks Bestuur nu toegezegd om met een voorstel te komen beide zaken alsnog in het bestemmingsplan aan te passen als de evaluatie daar aanleiding toe geeft. Het DB beloofde ook dat de evaluatie zo snel mogelijk komt, zodat de bestuurscommissie hier nog voor de verkiezingen over kan besluiten.