Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 19 januari 2015

D66 op de bres voor Huizen van de Wijk in Nieuw-West

De D66-fractie in Nieuw-West is kritisch over het voorstel ‘Het Huis van de Wijk in 2015 en verder’, dat vorige week is behandeld. Het stuk geeft nieuwe richtlijnen voor het functioneren van de Huizen van de Wijk. D66 vindt hen van groot belang voor stadsdeel Nieuw-West en wil daarom een zorgvuldige behandeling van dit project. Niet voor niets liet onze partij de evaluatie ervan begin 2014 al op de agenda van de toenmalige deelraad plaatsen.

Naar aanleiding van de evaluatie van de Huizen van de Wijk in 2013, is er nu eindelijk een stuk gekomen met verbeterpunten voor het functioneren ervan. Een belangrijk uitgangspunt hiervan is meer uniformeren. D66 is niet principieel tegen enige mate van harmonisatie, om zo de bekendheid van de Huizen van de Wijk te vergroten, maar dit mag niet ten koste gaan van de eigen karakters van de verschillende huizen en exploitanten. Bij de oprichting is immers expres gekozen voor een verschillende opzet per Huis van de Wijk, passend bij de verschillende wijken. Dit uitgangspunt houden wij graag in ere.

Het stuk dat deze maand op de agenda van de bestuurscommissie staat, wekt de indruk dat er dringend verbeteringen nodig zijn in de huidige manier van werken. Als dat inderdaad zo is, vindt de D66-fractie het opmerkelijk dat er een jaar voorbij is gegaan zonder dat er iets is gedaan met de uitkomsten van de evaluatie. Uit een recente brief van de exploitanten blijkt bovendien dat zij naar eigen zeggen sinds de zomer nauwelijks meer betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van dit rapport.

Is meer sturing noodzakelijk?
D66 heeft ook moeite om de conclusies uit het kaderstuk terug te vinden in het onderzoek van een jaar geleden. Zo lijkt de rode draad van het kaderstuk te zijn dat er meer aansturing vanuit het stadsdeel moet komen. D66 vraagt zich af waar deze noodzaak op is gebaseerd. Ook zijn wij benieuwd hoe de behoefte aan meer sturing zich verhoudt tot het genoemde experiment in De Wachter aangaande meer zelfsturing. Dit komt op ons tegenstrijdig over.

Wat D66 verder mist in het rapport, is oog voor de verschillen tussen de Huizen van de Wijk. Er wordt een globaal en uniform plan van aanpak gepresenteerd, terwijl de huizen duidelijk van elkaar verschillen. Daarom hebben wij er afgelopen week bij portefeuillehouder Baâdoud op aangedrongen dat bij de verbeterpunten een heldere uitsplitsing per Huis van de Wijk moet komen.

Behoefte aan samenwerking
Andere punten die wij aan de orde hebben gesteld, zijn onder meer de beoogde vormen van samenwerking met wijkondernemingen en sociale broedplaatsen. Ook hechten wij veel belang aan de uitkomsten van het aangekondigde onderzoek naar de verbindende rol tussen zorg en welzijn die de Huizen van de Wijk vervullen. Wat het bepleite jaarlijkse onderzoek naar de klanttevredenheid betreft, is het voor D66 belangrijk dat ook bewoners worden gevraagd die de locaties nog niet weten te vinden. Alleen zo krijgt het stadsdeel inzicht in de bekendheid en aantrekkingskracht van de Huizen van de Wijk. Ook zouden wij de regiegroepen graag geëvalueerd zien.

Zeker in deze tijden van gedecentraliseerde zorg en een grotere nadruk op participatie van bewoners, zijn goed functionerende Huizen van de Wijk van cruciaal belang. D66 is van mening dat dit succes alleen wordt bereikt door een nauwe samenwerking tussen het stadsdeel en de professionals in het veld. D66 zal daarom ook bij de besluitvormende vergadering blijven aandringen op meer duidelijkheid over de toekomstvisie op de Huizen van de Wijk.

Stephanie-Christine Eger en Jeroen Mirck
Woordvoerders participatie, zorg en welzijn van de D66-fractie in Nieuw-West

Foto: Exploitanten van Eigenwijks en Combiwel spraken op 14 januari 2015 in bij bestuurscommissie Nieuw-West. (Credit: Eigenwijks, via Facebook)