Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 mei 2014

Bestuursprogramma Nieuw-West kijkt breder

Stadsdeel Nieuw-West heeft een bestuurscommissieprogramma. Het overgrote deel van de partijen stemde afgelopen week in met het programma voor de komende vier jaar. Ook werd een aantal aanvullingen goedgekeurd, waaronder drie van D66.

Veel partijen spraken hun waardering uit voor de uitgangspunten waarmee de bestuurders Achmed Baâdoud (PvdA), Ronald Mauer (D66) en Erik Bobeldijk (SP) aan de slag gaan. Zo zei D66-fractievoorzitter Willem van Ham: “D66 herkent zich in grote mate in het programma. Een bestuurscommissie die dichtbij bewoners staat, waar ingezet wordt op taal, talentontwikkeling en ouderbetrokkenheid, waar prioriteit wordt gegeven aan middenhuur, waar bedrijvigheid uit de creatieve industrie en de duurzaamheidssector worden aangetrokken. We blijven ons sterk maken voor beter openbaar vervoer, zowel kleinschalig OV als het doortrekken van tramlijnen. Daarnaast kiezen we alleen voor parkeerregulering als de bewoners daar om vragen, waarbij we primair inzetten op blauwe zones.”

Het is een goede zaak dat het programma de Sloterplas als een specifiek gebied benoemd, meent Van Ham. “Het zou niet goed zijn om een gebied als de Sloterplas in onderdelen op te knippen conform de stedelijke vierdeling van Nieuw-West. Een integrale benadering is wenselijk, zeker voor de Sloterplas. Het realiseren van een grand café Oostoever en verdere ontwikkeling van de oever bij Meer en Vaart dragen in belangrijke mate bij om recreatie en reuring een impuls te geven. Maar ook andere, meer kleinschalige ontwikkelingen in het gebied rond de Sloterplas zijn van belang.”

Drie onderwerpen verdienden volgens D66 meer aandacht in het programma en hebben die ook gekregen: drie amendementen daarover zijn door een bijna unanieme meerderheid van de bestuurscommissie aangenomen. “Het gaat daarbij om jeugdwerkloosheid, discriminatie en meer aandacht voor diversiteit die breder is dan alleen culturele diversiteit”, aldus D66-commissielid Jeroen Mirck. PvdA en SP hadden de amendementen ook ondertekend.

D66 bepleitte in de commissie dat de aanpak van jeugdwerkloosheid verder moet gaan dan alleen het creëren van stageplaatsen. Ook dient op lokaal niveau discriminatie op de arbeidsmarkt te worden aangepakt.

Behalve de culturele diversiteit die in het stuk wordt genoemd, pleitte D66 met succes voor het uitgangspunt ‘dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn in Nieuw-West, ongeacht geloof herkomst, leeftijd, sekse of geaardheid’. In het derde amendement werd aandacht gevraagd voor aanvullende schoolpakketten over respectvol gedrag en cultuureducatie, maar ook pesten en seksuele diversiteit. Mirck: “Het stadsdeel moet actief de oren en ogen openhouden voor de uitvoering van het naleving van wettelijke richtlijnen, onder meer op het gebied van seksuele voorlichting op scholen.”