Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 21 september 2012

D66-wethouder Ronald Mauer: ‘Sport en onderwijs van levensbelang voor de jeugd’

‘De mogelijkheden van dit Dagelijks Bestuur worden bepaald door twee ontwikkelingen: de stagnerende stedelijke vernieuwing en de enorme bezuinigingen’, zegt D66-portefeuillehouder Ronald Mauer van stadsdeel Nieuw-West. Hij en enkele collega D66-politici blikken in september terug op het afgelopen politieke seizoen 2010-2011.

“Op 3 mei 2010 werd ik (als enige DB-lid) met algemene stemmen door de raad benoemd als lid van het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Nieuw-West. Een boeiende, intensieve en door Andrea Chao strak geleide campagne met een flinke hechte ploeg medewerkers leverde drie zetels op, en een positie aan tafel om over de coalitie te praten. Mijn goede relatie met Achmed Baadoud, de lijsttrekker van de PvdA en voormalig DB-lid in Osdorp, speelde daarbij een rol.

De inzet was een coalitie tussen PvdA, GroenLinks en D66, de realisatie van een coalitie-akkoord met zoveel mogelijk punten van D66 er in, en een aantal aansprekende portefeuilles. Onderwijs is een portefeuille die voor D66 belangrijk is, evenals Participatie en Emancipatie. Sport heeft mijn persoonlijke belangstelling. En omdat al dan niet betaald parkeren in de campagne nogal een rol heeft gespeeld werd ook de portefeuille Verkeer en Vervoer mijn deel. Daarnaast waren, gelet op mijn achtergrond, Dienstverlening en P&O logische portefeuilles. Tenslotte zijn projecten zoals Sloterplas en Tuinen van West verdeeld.

In het begin was er in de coalitie enige spanning omdat iedereen bezig was zijn positie te bepalen, met in het achterhoofd het dualisme en de bijzondere positie van de grote PvdA-fractie, maar ook de eigenheid van de fracties van D66 (dualistisch) en GroenLinks (een wat meer dominante plek van het DB-lid). Door enerzijds principieel en eensgezind, maar ook tactisch en lenig handelen van de D66-fractie is er een goed evenwicht ontstaan.

Het was ook binnen het DB een tijdje positie bepalen, maar er is wederzijds respect ontstaan, een grote mate van collegialiteit, maar vanzelfsprekend zijn we verschillende persoonlijkheden, hebben we verschillende strategieën, en denken we soms behoorlijk anders over bepaalde zaken.”

Enorme bezuinigingen

“Al vrij snel was het duidelijk dat twee ontwikkelingen de mogelijkheden van het DB zouden gaan bepalen en dus ook de realisatie van het coalitie-akkoord: 1. de stagnerende stedelijke vernieuwing, en 2. de enorme bezuinigingen.

Wat betreft de eerste ontwikkeling: de corporaties hebben een ruim mandaat gekregen om de stedelijke vernieuwing vorm te geven, door nieuw te bouwen (na sloop) of te renoveren, met de plicht ook maatschappelijk vastgoed (scholen en welzijnsgebouwen) te bouwen, en een deel van de openbare inrichting voor hun rekening te nemen. De economische crisis geeft de corporaties een handvat om deze afspraken niet na te komen. De stedelijke vernieuwing stagneert, en het is een enorme opgave voor het stadsdeel om per wijk nu te kijken wat, met name sociaal, haalbaar is.

Maar ook het stadsdeel moet enorm bezuinigingen, relatief veel meer dan andere stadsdelen, heeft minder eigen inkomsten uit parkeergelden, en heeft onevenredig veel maatschappelijke problemen. Er zijn de structurele bezuinigingen op het stadsdeelfonds (de ‘uitkering’ van Amsterdam op basis van geld van het Rijk) en de meevallers vanuit het Rijk op het gemeentefonds gaan niet naar de stadsdelen. Maar vooral het volledig wegvallende geld uit het Grote Stedenbeleid en de Vogelaarwijken, dat in Nieuw-West onder de noemer Koers Nieuw-West jarenlang kon worden ingezet, nekt ons stadsdeel. Tegelijkertijd blijkt uit een onderzoek (scan) van de stad dat wij relatief veel meer risicojongeren hebben, meer ‘kansarme’ gezinnen en meer ouderen. Dus we worden viervoudig gepakt. Dat betekent dat we ons geld zeer gericht, op de wijken die het nodig hebben, moeten inzetten. Waarbij mijn speciale aandacht gaat naar het overeind houden van geld voor onderwijs en sport, beide van levensbelang voor de jeugd, ook de risicojeugd van Nieuw-West.

Ten slotte speelt de discussie om de stadsdelen in 2014 op te heffen een rol. De wethouders in de stad lopen hierop vooruit, de een overigens
meer dan de ander. Vooral voor de VVD-wethouders, maar zij niet alleen, is er sprake van ‘De stad en de 7 dwergen’. Naast de recentralisatie van de kinderopvang spelen ook andere zaken. Ook initiatieven van stadsdelen, zoals de Zomerschool, nota bene door DMO (de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling) geregisseerd, wordt in een zogenaamde verbeterde, maar in ieder geval veel duurdere vorm, nu voorzichtig opgezet in andere stadsdelen.Voor mij is de bodem, vooral bij Onderwijs en Sport, bereikt om als bestuurder nog verantwoord te kunnen werken. De stad moet inzien dat Nieuw-West bovengemiddeld financieel wordt gepakt, en haar verantwoordelijkheid nemen. Het stadsdeel zelf zal, op voorstel van mij, een analyse uitvoeren van het stadsdeelfonds, of Nieuw-West, gelet op bijvoorbeeld het grote aantal risico-jongeren, werklozen en ouderen, en het grote areaal aan groenonderhoud, nog wel rechtvaardig wordt bedeeld.”

Dankbare portefeuilles
“Ik heb zeer gevarieerde portefeuilles, met als meest intensieve Onderwijs en Sport. ‘Dankbaar’ omdat het vaak om kinderen gaat, dat speelt natuurlijk bij uitreikingen van bekers en de opening van scholen, maar vooral aan onderwijs zitten vele kanten. Het is dus voortdurend schakelen van het ene vakgebied naar het andere.

Bij sport is in ‘het sportstadsdeel van Amsterdam’ (maar overigens niet het sportiefste) van belang om een aantal aansprekende vaste evenementen te hebben die herkenbaar zijn en waarbij de HvA en andere scholen een rol spelen. Van de stad krijgen we echter te weinig steun hiervoor. Maar sport is vooral van belang voor het tegengaan van overgewicht bij kinderen, als zinvolle tijdsbesteding voor risicojongeren en het in beweging krijgen van bepaalde groepen die niet gewend zijn te sporten. Er gebeurt veel in Nieuw-West, al ligt het bezuinigingsspook op de loer. Een persoonlijk succes is het realiseren van een sporthal bij het te bouwen Calvijn met Juniorcollege, broodnodig in het voormalig stadsdeel Slotervaart.

Er zijn op het gebied van onderwijs, ook door de raad aangegeven, een aantal prioriteiten: natuurlijk de kwaliteit van het onderwijs; de aanloop naar school toe in de vorm van ‘voorscholen’, vooral gericht op taal en samen spelen; de ouderbetrokkenheid; de problematiek van de segregatie en de talentontwikkeling. Als bestuurlijk coördinator Voorscholen voor de hele stad zit ik er bovenop, en moeten we in Nieuw-West het voorbeeld geven.

Op het gebied van onderwijs is ook het hebben van goede scholen zeer belangrijk. In een jaar tijd zijn vier nieuwe scholen geopend, en er volgen er dit jaar nog drie, en er staan in 2012 nog vijf scholen op de nominatie om nieuwbouw te krijgen. ook hier speelt het gebrek aan geld een rol, en ook dat de corporaties hun toegezegde intentie maar minimaal invullen om ook ‘maatschappelijk vastgoed’ te bouwen. Dan gaan wellicht enkele HBO-instellingen zoals de HvA en de IPABO een betere rol spelen, bijvoorbeeld bij de huiswerkbegeleiding. Daarover worden afspraken gemaakt.

Het wegvallen van de gelden voor Koers Nieuw-West zal vooral van invloed zijn op het aanbod aan talentontwikkeling, zeer betreurenswaardig, zeker als je bestuursakkoord ‘Kansen bieden, talenten benutten’ heet.

Een andere tegenvaller was het wegvallen van het geld van het Rijk en een groot deel van het geld van de provincie voor de Tuinen van West vanuit het budget voor ‘Recreatie om de Stad’. Gelukkig dat naast het stadsdeel ook wethouder Ossel van de centrale stad zijn bijdrage overeind hield, zodat na een sanering toch een redelijk deel van de plannen kan worden uitgevoerd.

Weigerambtenaren
Een bijzonder moment was de bekendmaking dat van de 478 ambtenaren Burgerlijke Stand er twee, uitgerekend werkend in stadsdeel Nieuw west, weigeren homo’s te huwen. Dit heeft veel publiciteit gegeven, lokaal, maar ook landelijk. Mijn standpunt was glashelder: elke trouwambtenaar moet iedereen die dat wil, en voor de wet mag, trouwen. Vooral het statement dat dat tussentijds bij functioneringsgesprekken getoetst moet worden, heeft met name bij tegenstanders voor veel commotie gezorgd. Overigens gaan we met beperkte middelen, veel doen aan ‘jezelf kunnen zijn in Nieuw West’. Een andere, ook voor D66 belangrijke portefeuille, is Participatie, de invloed van bewoners op wat er over hun woon- en leefomgeving wordt voorgesteld en besloten. De raad was met een traject richting een kader voor participatie begonnen, maar heeft de opdracht ‘teruggegeven’, zodat ik met als klankbord een kerngroep van bewonersorganisaties aan die klus ben begonnen.

Participatie in de vorm van vijf bewonersavonden, waar bewoners een op een met ambtenaren hun grieven en wensen op tafel konden leggen, is toegepast bij het vormgeven van de nota Parkeerbeleid, die inmiddels gereed is, en door het DB is vastgesteld. Een laatste post waar de bezuinigingen zullen toeslaan is het Openbaar Vervoer. Om het OV in Nieuw-West overeind te houden is behalve de Westtangent (een snelle bus van Sloterdijk naar Schiphol) ook een tramverbinding van noord naar zuid nodig, maar ook snelle verbindingen via kleine busjes, een idee dat al een tijdje leeft.

Al met al een intensief en boeiend jaar met een financieel wat somber vooruitzicht, maar een enorme uitdaging om er toch iets moois van te maken, in het belang van de bewoners, en in het bijzonder de kinderen van Nieuw-West.”

Ronald Mauer

D66-portefeuillehouder in het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Nieuw-West